Przyimki miejsca

Opublikowany 2013/10/03

Poziom posta: Zaawansowany

Szybkie linki

    Dzięki przesyłanym przez Was e-mailom (tym razem była to wiadomość od Joanny A., za którą bardzo dziękuję) jestem w stanie ustalić co w języku angielskim jest dla Was najtrudniejsze i czym należałoby zająć się na pierwszym miejscu. To właśnie te wytyczne pozwoliły mi na opracowanie dzisiejszego wpisu dotyczącego przyimków. Na samym początku odnieść chciałbym się do części zdania określających lokalizację danego przedmiotu lub osoby. 

Na samym wstępie określmy, które jednostki leksykalne nazwać możemy „przyimkami miejsca”. Zapewne większość z nich dobrze znacie, a problem pojawia się dopiero, gdy konieczne jest właściwe ich użycie w zdaniu. Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego materiału stanie się to choć odrobinę prostsze. Przyimki miejsca to przede wszystkim:

above

along

among

at

behind

below

beside

between

in

in/at the back of

in/at the front of

in/at the middle of

near

next to

on

over

under

with

 

Niemal wszystkim z powyżej wymienionych przyimków miejsca towarzyszy rzeczownik (pełniący w zdaniu funkcję dopełnienia) określający położenie opisywanego przedmiotu lub osoby. Przyjrzyjmy się kilku niezbyt trudnym przykładom:

 

The cat is under the table.

[Kot siedzi POD stołem.]

 

Dzięki użyciu w zdaniu przyimka nasz rozmówca jest w stanie wyobrazić sobie zwierzę, które to usadowiło się pod stołem. Zauważmy – kot jest podmiotem zdania, natomiast stół – dopełnieniem, które wraz ze słówkiem POD umożliwia określenie lokalizacji podmiotu.

 

Joe sits next to the window.

[Joe siedzi obok okna.]

 

W tym przypadku zaobserwować możemy identyczny schemat – podmiot + orzeczenie + dopełnienie. To ostatnie składa się z przyimka i rzeczownika wskazujących położenie podmiotu. W tym przypadku jest to Joe siedzący przy oknie.

 

Mary hung the picture above the desk.

[Mary powiesiła obraz nad biurkiem.]

 

W sytuacji powyższej mamy do czynienia ze zdaniem nieco bardziej złożonym. Elementem najbardziej interesującym nas w wyrażeniu jest malowidło. Wykonawcą czynności (osobą zawieszającą obraz) jest Mary. Przyimek wraz z rzeczownikiem tworzą w języku angielskim tak zwane prepositional phrases, czyli nasze polskie wyrażenia przyimkowe. Po wyjaśnieniu roli oraz pozycji przyimków w zdaniu przejść możemy do omówienia znaczenia i możliwych zastosowań niektórych z nich.

 

Przyimki in oraz at

 

Niejednokrotnie wydaje nam się, że jeżeli w języku polskim występuje przyimek, który idealnie wpasowuje się w kontekst danego zdania, to identycznie będzie w języku angielskim. Niestety tak nie jest. Źle zastosowane prepositions mogą nie tylko narazić nas na śmieszność w oczach egzaminatorów, ale dodatkowo sprawią, że przekazywany przez nas komunikat zrozumiany zostanie opatrznie. Jednym z najczęściej popełnianych przez Polaków błędów jest niewłaściwe tłumaczenie polskiego wyrażenia „Witamy w…”. Oczywistym zdaje się bowiem, że jeżeli na pocztówce widnieje napis: „Witamy w Warszawie!”, to w przekładzie zastosować powinniśmy przyimek „in”. Zdanie w takiej wersji brzmiałoby: „Welcome in Warsaw!”. Nic bardziej mylnego! Prawidłową formą jest bowiem „Welcome TO Warsaw!”. Tu chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników języka – jeżeli nie jesteśmy pewni, jakiego preposition użyć, najlepszym rozwiązaniem będzie zapytanie o radę wujka Google lub zasięgnięcie konsultacji specjalisty. Często zdarza się bowiem, że nawet typowe sytuacje wymagają użycia nietypowych przyimków.

 

Przejdźmy teraz do charakteryzacji słówek in oraz at. W większości przypadków ich znaczenie w zdaniu wywnioskować można z kontekstu. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, gdzie znajduje się opisywana osoba lub przedmiot. Słówka AT używamy najczęściej celem wskazania, iż dany obiekt/osoba zlokalizowana jest obok danej płaszczyzny poziomej lub pionowej, względnie – obok innego przedmiotu/miejsca. Spójrzmy na poniższe zdanie:

 

The doormat is located at the door.

[Wycieraczka znajduje się przy drzwiach.]

 

Przyimek in oznacza natomiast, iż dana osoba lub przedmiot znajduje się WEWNĄTRAZ innego obiektu/pomieszczenia.

 

Max is inside the car.

[Max jest wewnątrz pojazdu.]

 

Na zdania z in warto spojrzeć jak na opis pojemnika i przedmiotu go wypełniającego. W powyższym wyrażeniu to samochód jest swego rodzaju kontenerem, w którym znajduje się Max. Podobnie ma się sytuacja w zdaniu poniższym:

 

Dog is locked in the house.

[Pies zamknięty jest w domu.]

 

Tu również mówić możemy o metaforycznym pojemniku którym jest dom. Wewnątrz niego znajduje się nieposiadający drogi ucieczki czworonóg. 

Przyimka at użyć możemy w niektórych kontekstach do wykazania, iż jednostka lub przedmiot znajduje się w danym miejscu . Jeżeli preposition tego używamy do opisywania osób – informujemy, iż pracują one na stałe lub wykonują ściśle określone czynności w danym miejscu. Przykładowo:

 

Jane is at the hospital.

[Jane jest w szpitalu.]

 

Zdaniem tym wskazujemy dwa możliwe scenariusze – Jane może odwiedzać kogoś bliskiego w szpitalu (a więc wykonuje określoną czynność) lub też pracuje w tej jednostce medycznej jako pielęgniarka albo pani doktor. Wyrażenie to doskonale pokazuje jak istotne jest właściwe użycie odpowiedniego przyimka i zrozumienie jego roli w najkrótszym nawet zdaniu. W pewnych sytuacjach użycie słówka at pozwala na pominięcie rodzajnika określonego the i wskazanie, iż jednostka zaangażowana jest w działania typowe dla lokalizacji opisanej w zdaniu. I tak:

 

Joe and Mary are at church.

 [Joe oraz Mary są w kościele.]

 

Zdanie jednoznacznie określa, iż opisywane osoby posługują w mszy lub też uczestniczą w obrzędach kościelnych jako wierni. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu zdaniu:

 

Maria is at the factory.

 [Maria jest w fabryce.]

 

Odbiorca komunikatu zakłada, że Maria spędza czas w fabryce nieprzypadkowo. Z dużą dozą prawdopodobieństwa pracuje ona w rzeczonym zakładzie produkcyjnym. Jeżeli jednak użyjemy w miejscu at przyimka in, zdanie zmieni diametralnie swój wydźwięk:

 

Jane is in the hospital.

[Jane jest wewnątrz budynku szpitalnego.]

 

W tym przypadku nie występują jakiekolwiek przesłanki pozwalające sądzić, że Jane zatrudniona jest w szpitalu. Użycie powyższego preposition informuje, że podmiot znajduje się WEWNĄTRZ pojemnika, którym jest w tym przypadku jednostka opieki medycznej.

 

Przyimki between oraz among

 

Kolejnymi niewłaściwie używanymi przez Polaków przyimkami miejsca są between oraz among. Wydawać nam się może, że słówka te są do siebie wysoce podobne w kwestii znaczenia. Istnieją jednakże między nimi istotne różnice. Jedną z najistotniejszych jest fakt, iż among wskazuje, że dany przedmiot lub osoba znajduje się w otoczeniu znacznej grupy innych obiektów/osób:

 

Jesus sat among the Apostles and explained the sense of existence to them.

 [Jezus zasiadł pomiędzy apostołami i począł wyjaśniać im sens istnienia.]

 

Zdanie takie wskazuje, iż apostołów było więcej niż dwóch. Inaczej jest w przypadku zastosowania between. Podkreślamy wtedy, że dany obiekt/osoba znajduje się pomiędzy DWOMA innymi przedmiotami/osobami.

 

John sat between Mary and Alex.

 [John usiadł pomiędzy Mary a Aleksem.]

 

Określanie środka lokomocji

 

Zapewne wielu z Was uważa, że w 100 % przypadków z wyrażeniami dotyczącymi środków transportu łączy się przyimek miejsca by. Ileż to bowiem razy podczas rozwiązywania przykładowych zadań używaliśmy utartych formułek, takich jak: I am going to school by bus/by car/by foot? Nie jest to jednak jedyny możliwy sposób sfomułowania wypowiedzi. Opisując środki transportu używać możemy innych przyimków, głównie in czy też on.

 

Jake and Mike are on the plane flying to Ontario.

 [Jake oraz Mike znajdują się na pokładzie samolotu lecącego do Ontario.]

 

We are in the car ready to leave for vacation.

 [Jesteśmy w samochodzie przygotowanym do wyjazdu na wakacje.]

 

 

Typowe zastosowania przyimków miejsca

 

Przyimek miejsca

Zastosowanie

Przykład użycia w zdaniu

At

 • Podczas określania przedmiotów/osób znajdujących się przy innych osobach/obiektach
 • Ze słówkiem table
 • Podczas określania działań, w które zaangażowane są opisywane jednostki
 • Do opisywania miejsc, w których pracuje podmiot zdania

 

 

 

 We were at the concert last night.

In

 • Do określania miejsc, w których znajdują się dane osoby/obiekty
 • Do opisywania treści publikowanych w gazetach, magazynach i książkach
 • Do określania środków transportu, w których wnętrzu możemy się fizycznie znajdować
 • Do opisywania ilustracji

 

 

 

 This information can be found in the book entitled…

On

 • Do opisywania przedmiotów przytwierdzonych do określonych powierzchni
 • Do informowania, że jeden z przedmiotów znajduje się na drugim
 • Do informowania o kierunkach
 • Do opisywania poszczególnych segmentów/pięter budynku
 • Ze słówkami TV oraz radio

 

 

 

 

 

Johny works on the third floor.

By

 • Do określania, że dany przedmiot/osoba znajduje się po lewej lub prawej stronie innej osoby/obiektu
 • Do opisywania środków transportu, którymi się poruszamy

 

 

 Mary is standing by the car.

Under/below,
over/above

 • Do precyzowania, że dany obiekt/osoba znajduje się nad/pod innym przedmiotem/osobą

 The man is now below/under the surface of water.

Across

 • Do informowania, że podmiot zdania przeprawia się przez dany obszar lub zbiornik wodny

 

 He walked across the bridge to reach the city center.

To

 • Do opisywania sytuacji, w których wchodzimy do wnętrza danego budynku
 • Do wskazania, iż podmiot ma zamiar lub podjął już działania mające na celu zmianę danego miasta/kraju na inny
 • Ze słówkiem bed

 

 

 

We go to the cinema quite often.

Into

 • Do podkreślenia, że podmiot będący obiektem/osobą umieszczony został lub wszedł do innego obiektu/pomieszczenia

 

 I must go into the kitchen and get myself a beer

Onto

 • Do poinformowania, że podmiot dostał się na szczyt danego obiektu
 • Do podkreślania zmiany położenia podmiotu na wyższe
 • Do przekazywania informacji o umieszczeniu przedmiotów na innych obiektach

 

 

 He managed to jump onto the table last night!

Towards

 • Do wskazywania, że podmiot przemieszcza się w kierunku danego przedmiotu/osoby

Now, just go seven steps towards the nearest building.

 

Istotne informacje dotyczące przyimków miejsca

 

Poniżej znajdziecie informacje dodatkowe dotyczące prepositions of place, które okazać się mogą przydatne podczas formułowania bardziej złożonych zdań.

 • Przyimek miejsca in stosowany jest w połączeniu z:

- określeniami miejsc, w których możemy się fizycznie znaleźć (takich jak room, park, building)

- rzeczownikami będącymi nazwami wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych (przykładowo: in a river, in the sea)

- rzeczownikami określającymi większe zbiorowości ludzkie, najczęściej zajmujące swoje pozycje w sposób usystematyzowany (na przykład: in a queue, in a row)

 

 • Przyimek miejsca on stosujemy:

 - podczas udzielania informacji o kierunkach (przykładowo: on the left, on the right)

- gdy pragniemy powiedzieć, że wyspa lub inny fragment lądu na którym się znajdowaliśmy był niewielkich rozmiarów (na przykład: Mark stayed on Maui.)


 • Przyimek at stosujemy:

-  podczas określania ułożenia elementów na stronie/kartce (at the bottom of the page)

 

Podsumowanie

Głównym celem niniejszego materiału było zapoznanie Was z podstawami dotyczącymi używania w praktyce przyimków miejsca. Mam ogromną nadzieję, że nabyta dzięki witrynie wiedza rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania wspomnianych elementów w zdaniach. Jeżeli jednak jakikolwiek aspekt zagadnienia w dalszym ciągu pozostaje niejasny, nie wahajcie się zadawać pytań w komentarzach i kontaktować się w tej sprawie z administracją serwisu pod adresem: polglish.kontakt@gmai.com! Jeśli natomiast chcecie odpowiednio przećwiczyć zdobytą dzięki lekturze materiału wiedzę, zapraszam TUTAJ.

 

Źródło grafiki: Google grafika